Начало | Магазини » MARS

MARS

Рейтинг: 4.71
Коментари

Данни за фирмата

Име на фирма: МАРСИЛИЯ 2001 ООД
Данъчен номер: 128529252
Адрес на регистрация: София, ул.Драговица 11 тел: 0888/86-98-59
МОЛ: Десислава Иванова
При покупка се издава: Опростена фактура
Начини на плащане:
 • При доставката

  Условия за гаранция

  Срок на гаранцията – 24 месеца от датата на закупуване.
  Гаранцията не се отнася за батерии, озвучителни тела, лентов кабел, дистанционни, панели, зарядни устройства, външни свързващи кабели и други принадлежности и аксесоари, които нямат сериен номер;за козметични повреди по външната страна на корпуса, както и за нормалното износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормалната експлоатация. Гаранцията не важи при промяна на фабричен софтуер, както и за допълнително инсталирани от потребителя софтуерни приложения.
  В случай на рекламация е желателно изделието да се доставя в оригинална опаковка. В противен случай продавачът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на транспорта или престоя на изделието в сервиза.
  Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на продукта.Продавачът не носи отговорност за запазване и съхранение на потребителска информация в паметта на оставените за ремонт мобилни телефони.
  Рекламацията може да бъде отхвърлена в следните случаи: когато не са спазени указанията за експлоатация, посочени в ръководството на изделието, когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер (IMEI) е била отстранена или заменена по какъвто и да било начин; когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица; когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течности, прах в голяма степен, пясък ) или под действието на агресивна външна среда; когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение при транспорт, или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар, или неизправности в захранващата мрежа, или при форсмажорни обстоятелства;при свързване със зарядни или други устройства,неодобрени от производителя; при препродажба на уреда и смяна на собственост.
  Ако изделие е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.
  Максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) дни.
  В случай на три рекламации, удовлетворени чрез извършване на ремонт на стоката, в рамките на срока на гаранцията, при следваща поява на несъответствие, потребителят има право да му бъде възстановена заплатената цена. Гаранцията е валидна за територията на Република България. Продавачът си запазва правото да избира мястото на ремонт на изделията.
  На основание чл.50 от ЗЗП, при слкючен договор за продажба от разстояние,потребителят в срок от четиринадесет дена от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения към придружаващите стоката документи формуляр за отказ. 
  До „Марсилия-2001“ ООД, гр. София, ул.“Драговица“ 11, офис МАРС
  - с настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
  -Поръчано на.../получено на...
  -Име и адрес на потребителя
  - Подпис и дата.
  Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на МАРС, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от МАРС защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя.